اسلاید شماره دو اسلاید اسلاید4 اسلاید5 اسلاید6 اسلاید8 اسلاید11

همکاران مرکز

دکتر زهرا گیتی پسند؛ مدیر مرکز و مشاور خانواده؛ دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، رتبه اول دوره دکتری