بازی درمانی

بازی درمانی

زمانی که خانواده با مشکلات مواجه می شود، کودکان هم به اندازه والدین و حتی گاهی بیشتر، آسیب دریافت می کنند. یکی از بهترین رویکردهای مشاوره کودک، بازی درمانی است که در آن از طریق بازی هایی که با کودک انجام می شود، مشکلات عاطفی، هیجانی و رفتاری او بهبود می یابد و البته برای این کار مشاور در کنار کودک حضور دارد.

زمانی که خانواده جهت درمان مراجعه می کند، چنانچه کودک یا کودکان خانواده، از سوی مشاور خانواده، تشخیص بازی درمانی بگیرند و ارجاع شوند، والدین می توانند اقدام به نوبت گیری کنند.

یکی از رویکردهای بازی درمانی، 'بازی درمانی کودک محور' است که در آن به بهبود روابط کودک و والد، پرداخته می شود و از طریق آموزش ها، بازی درمانی در خانه نیز ادامه می یابد.

رویکرد دیگر، 'بازی درمانی فرزند محور' است که در آن، بازی درمانگر به والدین آموزش می دهد چگونه با فرزند خود بازی کنند و تعاملات بهتری در خانواده برقرار شود. 

همچنین بازی درمانی با رویکرد رفتاری شناختی هم با توجه به سن کودک، در مرکز انجام می شود.