مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

خدمات مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی خانواده مبین در حوزه مشاوره ازدواج:

ارائه کمک های تخصصی برای آگاه ساختن مراجعان از ماهیت و اهداف ازدواج، شرایط لازم برای ازدواج، ملاکهای انتخاب همسر، انتخاب صحیح همسر و کسب آمادگی برای یک زندگی زناشویی موفق به کمک مصاحبه و آزمونهای روانشناختی مرتبط